Hyvän insinöörikoulutuksen idea

Hyvän insinöörikoulutuksen idea -raportista on julkaistu vuoden 2017 versio. Insinööriliitto osallistuu julkaisun kautta insinöörikoulutuksen kehittämiseksi käytävään keskusteluun. Julkaisuun on koottu kuvaus koulutusjärjestelmästämme sekä liiton näkemyksiä insinöörikoulutuksen tulevaisuuden näkymistä.

Teesit hyvän insinöörikoulutuksen syntyyn

 • Peruskoulun on tarjottava nuorille riittävät matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet jatko-opintoihin ja vahvistettava motivaatiota jatkuvaan opiskeluun.
 • Toisen asteen koulutuksen tulee tuottaa hyvät edellytykset jatko-opintoihin korkeakouluissa. Insinöörikoulutuksessa korostuvat erityisesti matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden osaaminen ja ongelmanratkaisukyky.
 • Insinööriopiskelijoiden valinnassa motivaation merkitystä korostetaan.
 • Insinöörikoulutuksen nuorisoasteen sisäänotto rajataan noin 5000 uuteen opiskelijaan.
 • Insinöörikoulutuksen moduulirakennetta kehitetään niin, että tutkinnon suuntaaminen on mahdollista vielä opintojen loppuvaiheessa.
 • Insinööritutkinnon pitää antaa hyvät perusteet jatkuvaan ammatin kehittämiseen täydennyskoulutuksella.
 • Insinöörikoulutuksen painopistettä siirretään muuntokoulutuksen suuntaan niin, että noin kolmannes tutkinnoista on muuntokoulutuksena suoritettuja.
 • Ammattikorkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä tiivistetään.
 • Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallia muutetaan. Sen pitää mahdollistaa työelämän nopeasti muuttuviin tarpeisiin vastaava, monimuoto-opetuksena toteutettava muuntokoulutus.
 • Insinöörikoulutus keskitetään riittävän vahvoihin yksiköihin monipuolisen ja korkealaatuisen koulutuksen turvaamiseksi.
 • Ammattikorkeakouluille luodaan tarvittavat mahdollisuudet järjestää työttömille ja työttömyysuhan alla oleville insinööreille työllistymistä edistävää koulutustarjontaa.

Lue raportti: Hyvän insinöörikoulutuksen idea. Tutkittua tietoa ja ajatuksia 2017. Hannu Saarikangas. Insinööriliitto 2017.

css.php