Ylityökielto paljastaa työvoiman alimitoituksen

Viime aikaiset työehtosopimusneuvotteluja vauhdittavat ylityö- ja vuoronvaihtokiellot ovat paljastaneet pahoja työvoiman alimitoituksia kunnallisilla aloilla.

Arkea on pyöritetty usein ylitöitä teettämällä ja työntekijöiden joustojen varassa. Moni päiväkodin tai sairaalan työntekijä on paikannut työvoimavajausta joustamalla omista työajoistaan sen sijaan, että työpaikalle olisi palkattu varahenkilöitä tai riittävästi vakituista työvoimaa.

Mitä lainsäädäntö sanoo ylitöistä?

Ylityötä on työ, joka ylittää työaikalaissa tarkoitetun säännöllisen työajan enimmäismäärän. Säännöllisen työajan ylittävä työ on ylityötä vain, jos sitä tehdään työnantajan aloitteesta ja hyväksymänä.

Ylityön teettäminen edellyttää aina työntekijän suostumuksen. Työntekijä voi antaa suostumuksensa vain erikseen jokaista kertaa varten. Näin ollen työntekijältä ei voi edellyttää ylityötä, eikä hän voi itse työsopimuksella sitoutua tekemään ylityötä tarvittaessa. Työntekijällä on pääsääntöisesti oikeus kieltäytyä ylityön tekemisestä.

Vuorokautista ylityötä on työ, joka ylittää laissa säädetyn vuorokautisen säännöllisen enimmäistyöajan. Vuorokautiseksi ylityöksi ei lasketa sitä, kun työntekijä pidentää omasta aloitteestaan työaikaansa liukuman puitteissa.

Viikoittaista ylityötä taas on työ, joka ylittää laissa säädetyn viikoittaisen säännöllisen enimmäistyöajan, mutta ei ylitä vuorokautista säännöllistä enimmäistyöaikaa.

Jaksotyössä ylityötä on työ, joka ylittää kahden tai kolmen viikon jakson sovitun säännöllisen työajan. Jaksotyössä ylityön syntyminen voidaan siten selvittää vasta jakson päättyessä.

Ylityökorvaus on maksettava korotettuna

Työntekijällä on oikeus saada korotusosien mukainen ylityökorvaus rahassa. Korvaus voidaan kuitenkin antaa myös vapaa-aikana, mikäli asiasta sovitaan työntekijän kanssa. Tässäkin tapauksessa korvaus tulee antaa korotusosien mukaisesti, eikä tunti-tunnista periaatteella. Vapaa-aika on annettava ja otettava kuuden kuukauden kuluessa ylityön tekemisestä.

Vuorokautisesta ylityöstä on kahdelta ensimmäiseltä ylityötunnilta maksettava 50 prosentilla korotettu palkka ja niitä seuraavilta ylityötunneilta 100 prosentilla korotettu palkka. Viikoittaisesta ylityöstä on maksettava 50 prosentilla korotettua palkkaa.

Työehtosopimuksissa voi olla ylitöiden korvaamisesta määräyksiä, jotka poikkeavat laista. Työnantajan tulee ottaa huomioon nämä määräykset.

Ylityötä ei saa teettää rajattomasti

Ylityötä saa teettää enintään 138 tuntia neljän kuukauden ajanjakson aikana. Työehtosopimuksissa voi olla laista poikkeavia määräyksiä tämän tarkastelujakson pituudesta. Kalenterivuoden aikana ylityötä saa teettää enintään 250 tuntia.

Jos ylityön enimmäismäärä 250 tuntia alkaa täyttyä ja työnantajalla olisi tarve teettää vielä ylityötä, voidaan työpaikalla tehdä paikallinen sopimus lisäylityön tekemisestä. Lisäylityön enimmäismäärä on 80 tuntia kalenterivuodessa.

Lisätietoa työaikalainsäädännöstä:
Työaikalaki, Finlex
YTN: Työsuhdeopas
Työsuojelu, Lisä- ja ylityöt

Sointu Högström

css.php