HI:n jäsenkysely: Tyytyväisyys lisääntyy vuosien myötä

HI:n jäsenet näyttävät kyselyn perustella identifioituvan vahvasti omaan ammattikuntaan, sillä kuuluminen Insinööriliittoon ja liiton jäsenjärjestöön on kyselyyn vastanneille tärkeää. Oman porukan merkitys korostuu vuosien myötä.

Helsingin Insinöörit HI ry:n jäsenkyselyyn vastasi kaikkiaan 1 068 jäsentä. Suhteutettuna yhdistyksen koko jäsenmäärään, joka hipoo jo 12 500:aa, osallistuneiden määrä ei ole suuri, mutta on kuitenkin yli tuhannella vastaajalla tilastollisesti merkittävä. Tuloksiin on siis hyvä nojata.

Tulosten tarkastelussa työssä olevat ja eläkeläiset oli eroteltu, ja työssä olevat jaettu ikäryhmiin 25-vuotiaat tai nuoremmat, 26‒34-vuotiaat, 35‒44-vuotiaat, 45‒54-vuotiaat, 55‒64-vuotiaat ja yli 65-vuotiaat. Vastaajien profiilinmäärityksessä merkitseviä seikkoja olivat iän lisäksi asema työelämässä ja jäsenyyden kesto.

Kuten jo HI:n viime uutiskirjeessä tuli todetuksi, jäsentyytyväisyys on HI:n jäsenten keskuudessa hyvä: yli puolet vastanneista oli tyytyväisiä jäsenyyteensä kokonaisuutena. Myös jäsenyyden hinta-laatusuhteen arviointi tuotti tuloksen, jota voi tutkimuksen tehneen Designtutkimus Helsinki Oy:n mukaan pitää peräti erittäin hyvänä.

Tulos antaa yhdistyksen ja liiton toimintaa pyörittäville syyn iloita, mutta ei syytä jäädä lepäämään laakereillaan, sillä jäsentyytyväisyys on tärkeä asia. Tyytyväinen jäsen haluaa kuulua liittoon, ja mitä useampi sitä haluaa, sitä suurempi vaikutusvalta porukalla on.

Tyytyväisyys jäsenyyteen näyttää kasvavan iän myötä. Eläkeläisjäsenten kohdalla yksi selittävä tekijä lienee erittäin edullisella jäsenmaksulla saatavat edut. Mutta myös työssäkäyvien kohdalla, joita vastaajista oli aivan ylivoimainen osa (934 vastaajaa), sama trendi näkyy: tyytyväisyys kasvaa vanhemmissa ikäluokissa.

Sopii olettaa, että ikäluokka ainakin jossain määrin korreloi jäsenyyden kestoon. Näin ollen jäsenyydestä näyttäisi kertyvän hyviä kokemuksia vuosien mittaan, mikä tietenkin on hyvä asia. Toisaalta voi olla, että uudet jäsenet kaipaavat esimerkiksi toimintaa, jollaista oma yhdistys tai liitto eivät vielä ole osanneet järjestää. Palaute toimistolle on hyvä keino saada asiaan muutosta.

Työttömyyskassa tärkein palvelu

Jäsenyyden myötä saatavista eduista ja palveluista työttömyyskassa on, ymmärrettävistä syistä, jäsenten mielestä ehdottomasti tärkein. Myös henkilökohtainen työsuhdeneuvonta nousee merkittävään rooliin, sen koki äärimmäisen tärkeäksi palveluksi 28 % kaikista vastaajista. Merkitys oli vielä suurempi nuorempien ikäluokkien edustajille.

Myös palkkatilastot ovat merkityksellisiä etenkin nuorille jäsenille.

Vakuutusetuja jäsenet näyttävät myös arvostavan varsin korkealle. Eläkeläisillä vakuutusedut nousivat ykköseksi etujen ja palveluiden tärkeyslistalla, mutta myös nuorempi jäsenkunta pitää niitä merkityksellisinä.

Koulutukset ja webinaaritallenteet jäävät ehkä yllättävän pieneen rooliin, noin kymmenesosa vastaajista piti niitä itselleen merkityksellisinä etuina. Niiden merkitys näyttää hieman kasvavan vanhempien ja pidempään jäsenenä olleiden parissa.

Koulutuksethan ovat rahanarvoinen etu, sillä pääosin ne ovat jäsenille täysin maksuttomia. Webinaaritallenteista oppia taas pääsee ammentamaan juuri itselleen sopivana aikana, joten kannattaa ehdottomasti katsoa liiton sivuilta, mitä kaikkea tarjolla on.

Etujen ja palveluiden vaihtelevat merkitykset

Kysely ei selvittänyt yksinomaan sitä, kuinka merkityksellisiksi jäsenet eri edut ja palvelut itselleen kokivat, vaan myös sitä, miten edut ja palvelut synnyttävät yleistä jäsentyytyväisyyttä. Tässä tulokset menevät tietyllä tavalla ristiin ja poikkeavat toisistaan selvästi myös jäsenyyden keston mukaan.

Tapahtumat, joihin HI:kin satsaa varsin paljon, nousivat isoon rooliin tyytyväisyyttä selittävänä tekijänä. Kun listata piti kolme merkittävintä tyytyväisyyteen vaikuttavaa tekijää, tapahtumat nousivat listan kärkeen, siis kaikkien vastaajien kohdalla.

Tuoreet, 0‒3 vuotta jäsenenä olleet taas arvostivat korkealle liiton webinaaritallenteita, vaikka niiden merkitys palveluna sinänsä ei noussut kovin korkealle. Heille tärkeä tyytyväisyyteen vaikuttava tekijä olivat myös ammattikuntatunnukset, jotka eivät kuitenkaan palvelujen tärkeyttä itselle mitattaessa nousseet kovin merkittäviksi.

Ammattikuntatunnukset ovat kiinnostavalla tavalla vastaajia eniten jakava asia. Kaikista vastaajista 4 % piti tunnuksia äärimmäisen tärkeänä jäsenyyden osa-alueena samalla kun 38 % piti niitä täysin tarpeettomana. Kun ne selvästi olivat uusille jäsenille tärkeämpi seikka kuin muille, taustalla arvatenkin näkyy halu korostaa porukkaan kuulumista, rakentaa omaa identiteettiään ryhmäidentiteetin kautta.

Ehkä myös vasta hiljan taakse jääneet opiskeluvuodet vaikuttavat, tuoreessa muistissa kun ovat omissa haalareissa imppulakki päässä koetut riennot.

Tutkimuksen päätulos kiteytyy ammatti-identiteettiin, insinööriyteen ja sen myötä Insinööriliiton jäsenyyteen, vaikka yli kolmasosa vastaajista kokikin kuulumisen juuri HI:hin tärkeäksi. Suuri jäsenmäärä tarkoittaa kuitenkin väistämättä laajaa näkemysten kirjoa jäsenten keskuudessa. HI:n toiminnassa jäsenet ovat keskiössä – siksi on tärkeää tietää, mitä jäsenet jäsenyydeltään haluavat. Tähän nyt toteutettu kysely haki vastauksia.

Myös esimerkiksi erilaisten tapahtumien suosio kertoo, millaista toimintaa jäsenet kaipaavat, mutta yksinään tapahtumista ei tienviitoiksi toiminnan suunnittelijoille ole. Myös suora palaute on paitsi tervetullutta, myös keino vaikuttaa siihen, mitä omalta yhdistykseltään saa.


Teksti: Annamari Iranto
Kuva: Designtutkimus Helsinki Oy

css.php