Varallaolosta on sovittava

Vaikka teknologia mahdollistaa yhteydenoton milloin ja missä vaan, se ei automaattisesti tarkoita sitä, että työntekijöiden tulisi olla vapaa-ajallaankin tavoitettavissa.

Työaikalain mukaan varallaolo tarkoittaa työntekijän sopimukseen perustuvaa velvollisuutta olla vapaa-ajalla tavoitettavissa siten, että hänet voidaan kutsua työhön. Työntekijän vapaa-aika voi siis keskeytyä, mikä täytyy ottaa huomioon suunniteltaessa vapaa-aikaansa.

Varallaolo ei saa kohtuuttomasti haitata työntekijän vapaa-ajan käyttöä. Työntekijällä on oltava myös riittävästi sellaista vapaa-aikaa, johon ei liity varallaoloa. Arvioinnissa tarkastellaan mm. varallaoloon liittyviä määräyksiä, velvollisuuksia, varallaolon kestoa, reagointiaikaa, korvauksia ja toistuvuutta.

Varallaoloa ei katsota työaikalain tarkoittamaksi työnteoksi, toisin kuin esimerkiksi hälytysluonteisessa työssä. Työpaikalla tapahtuva varallaolo on kuitenkin työaikaa.

Työnantaja ei voi yksipuolisesti määrätä työntekijää varallaoloon, vaan asiasta täytyy sopia työntekijän ja työnantajan välisellä sopimuksella, ellei työehtosopimuksessa ole muuta sovittu. Sopimus on vapaamuotoinen ja se voi olla joko kirjallinen tai suullinen. Varallaolosta voidaan sopia myös työsopimuksessa. Sopimus voi olla kertaluonteinen, määräaikainen tai pysyvä.

Varallaolosopimuksessa on sovittava myös varallaolon korvauksista ja niiden määräytymisperusteista. Työaikalaissa ei ole säädetty korvauksen vähimmäismäärää, joten sopiminen korvauksista on suhteellisen vapaata. Työehtosopimuksesta kannattaa tarkistaa, mitä varallaolosta ja sen korvaamisesta on jo sovittu.

Valtion virkamies tai kunnan viranhaltija ei voi kieltäytyä varallaolosta, jos se on työn laadun tai pakottavien syiden vuoksi välttämätöntä. Näin on esim. sairaanhoidon, pelastuslaitoksen tai energiahuollon toiminnoissa. Julkisyhteisön työntekijöiden osalta varallaolovelvollisuus pohjautuu erilliseen sopimukseen.

Sointu Högström

Lähde: Uusi työaikalaki käytännössä. Harri Hietala, Keijo Kaivanto, Esa Schön. Alma Talent 2019. Helsinki.

css.php