Työsopimuksen päättäminen

Meillä Suomessa on voimassa irtisanomissuojaksi kutsuttu oikeudellinen instituutio. Suoja perustuu perustuslakimme 18 §:n 3 momenttiin, jonka mukaan ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa syytä erottaa työstä. Perustuslain säännös edellyttää, että erottamiseen oikeuttavasta syystä tulee säätää perustuslakia alemman tasoisella säädöksellä, tavallisella lailla.

Työstä erottamista käsittelevät normit sisältyvät työsopimuslaiksi nimettyyn säädökseen. Työsopimuslaissa ei käytetä termiä työstä erottaminen. Sen sijaan terminologiaksi on valittu käsitteet irtisanominen, purkaminen ja purkautuminen. Työtä tai työntekijää ei kuitenkaan pureta, irtisanota. Työ tai työntekijä ei myöskään purkaudu. Työsopimus puretaan, irtisanotaan tai se purkautuu. Työsopimuksella perustetaan työsuhteeksi kutsuttu oikeustila, joten samalla, kun työsopimukseen kohdistetaan oikeustoimia, myös työsuhteeseen aiheutuu muutoksia.

Työsopimuksen irtisanominen ja purkaminen edellyttävät laissa mainitun syyn. Syyn vaatimus kohdistuu joko pelkästään työnantajaan tai sekä työnantajaan että työntekijään riippuen siitä, mikä päättämistoimi tulee kyseeseen.

Työnantaja saa irtisanoa työntekijän työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Kyse voi olla joko työnantajan omissa olosuhteissa tapahtuneista muutoksista (ns. tuotannollis-taloudellinen peruste) tai työntekijän henkilöön liittyvistä seikoista (ns. individuaaliperuste). Työntekijä ei tarvitse asiallista ja painavaa syytä työsopimuksen irtisanomiseen.

Työsopimuksen purkaminen edellyttää erittäin painavaa syytä. Kyseessä on näin ollen irtisanomiseen nähden ankarampi päättämistoimi. Purkaminen johtaa siihen, että työsuhde päättyy purkamispäivään – mitään irtisanomisaikaa ei tule noudatettavaksi. Toisin kuin irtisanomisen tapauksessa, myös työntekijältä edellytetään purkamisperustetta. Tällainen voi olla esimerkiksi palkanmaksun olennainen laiminlyönti.

Purkautuminen on poikkeuksellinen työsopimuksen päättymistapa. Työsopimuslain mukaan työsopimus voi purkautua silloin, kun sopijapuoli on poissa työpaikalta tai työstä vähintään seitsemän päivää ilman pätevää ja ilmoitettua syytä. Työsopimusta käsitellään purkautuneena poissaolon alkamisesta lukien.

– Dumbledore –

css.php