Lausunto: Vuosiloman sijoittaminen työntekijän vapaajaksolle

Akava pyysi keväällä Työneuvostolta* lausuntoa enintään kolmen päivän pituisen vuosiloman sijoittamisesta osittain työntekijän vapaajaksolle.

Akavan esittämässä tapauksessa työnantajan lähtökohtana on, että jos lomaa on neljä viikkoa, niin siihen sisällytetään joka tapauksessa neljä lauantaita, vaikka jokin jakso lomasta olisikin viikkoa lyhempi.

Esimerkkitapauksessa työntekijä oli ollut vuosilomalla torstain ja perjantain. Työnantaja laski myös perjantaita seuraavan lauantain lomapäiväksi, jolloin työntekijältä kului yhteensä kolme lomapäivää. Tieto ns. lauantaipäiväsäännöstä oli yleisesti yrityksen intranetissä saatavilla.

Akava kysyi, onko esimerkkitapauksessa lomapäivän sijoittaminen vapaapäivälle vuosilomalain 24 §:n 1 momentin mukaan kiellettyä.

Työneuvosto antoi lausunnon (TN 1472-17) 25. elokuuta 2017. Alla on lausunto tiivistettynä:

Työnantajalla ei ole velvollisuutta antaa vuosilomaa yksittäisinä päivinä, vaikka se onkin käytännössä tavallista.

Vuosilomalain mukaan työnantajalla on sinänsä oikeus määrätä yksipuolisesti myös osana annettavan loman antamisajankohta. Vuosilomalain 24 §:n 1 momentin 2 virke on kuitenkin sen sanamuodon mukaan tulkittuna selvä kielto, jolla rajoitetaan työnantajan oikeutta. ”Kolme päivää tai sitä lyhyempää loman osaa ei saa ilman työntekijän suostumusta antaa niin, että lomapäivä sattuisi työntekijän työvuoroluettelon mukaiseksi vapaapäiväksi.”

Laissa ei ole määritelty työntekijän suostumukselle määrämuotoa. Työneuvoston käsityksen mukaan suostumus voi olla nimenomainen (suullinen tai kirjallinen) tai hiljainen.

Työneuvoston mukaan sitä, että tieto ns. lauantaipäiväsäännöstä oli intranetissä nähtävillä, ei voida katsoa työntekijän hiljaiseksi suostumukseksi, vaan työnantajalla on velvollisuus näyttää toteen työntekijän suostumuksen olemassaolo.

*)Työneuvosto

Työneuvosto on työ- ja elinkeinoministeriön alainen erityisviranomainen, joka antaa lausuntoja työaikaa, vuosilomaa, työturvallisuutta ja eräiden muiden työntekijöiden suojelua koskevien lakien soveltamisesta ja tulkinnasta.

asiamies Minna Anttonen
Insinööriliitto IL ry

css.php